Revisions mèdiques


Introducció

La medicina preventiva, és una especialitat mèdica que té per objectiu la prevenció de les malalties abans de que apareguin i curar aquelles que ja han aparegut.

L’objectiu de la medicina preventiva és detectar i localitzar aquelles malalties que encara no s’han manifestat, però que sabem que arribaran a fer-ho, així com posar tots els medis per a la curació d’aquelles que ja existeixen, i així evitar el seu desenvolupament.

La prevenció de les malalties, el seu diagnòstic i tractament precoç constitueixen el millor mètode per aconseguir una vida llarga i saludable.

La Unitat de Medicina Preventiva i Detecció Precoç de Clínica Planas, dirigida pel Dr. Ruperto Oliveró, està formada per un ampli equip multidisciplinari i supra-especialitzat, dedicat exclusivament a la realització de revisions mèdiques, que compta amb aparells d’última tecnologia per al diagnòstic de qualsevol malaltia o lesió detectada. Així mateix, els serveis i equipament de Clínica Planas, permeten que totes les proves es facin al mateix centre i el mateix dia.


En què consisteix?

El reconeixement sistemàtic o revisió mèdica és un concepte integral en el qual intervenen un equip d’experts en diferents àrees de la medicina preventiva, que disposen de la més alta tecnologia, amb el fi d’elaborar un mapa de l’estat de salut del pacient i identificar els factors de risc que en un futur puguin comprometre aquest estat de salut.

Les revisions mèdiques a Clínica Planas són revisions mèdiques personalitzades, en les quals de forma conjunta entre el pacient i l’expert en medicina interna, s’establiran els mitjans diagnòstics per aconseguir l’objectiu final de SALUT TOTAL PERMANENT. L’edat, el sexe, els antecedents familiars, així como la seva història clínica, seran els pilars que permetran individualitzar cada cas. 

Clínica Planas disposa d’una tecnologia excel•lent, que permet un estudi general complet, en el qual no falten proves analítiques específiques, exàmens cardiològics, digestius i endoscòpics, que gràcies a les tècniques d’imatge d’alta resolució, ens donaran una valoració exacta en cada cas. 

Al finalitzar la revisió, el metge responsable director de Revisions Mèdiques farà un “CARA A CARA” amb el pacient. És el moment en el qual, el pacient i el metge, sense màquines, ni anàlisis, ni tècniques diagnòstiques, valoraran els resultats globals obtinguts. És el moment en el qual es comparen les dades, es donen els diagnòstics, es modifiquen hàbits de vida, s’instauren tractaments i es preveuen actuacions futures. Només vostè i el seu metge han de conèixer el seu estat de salut. 

Tipus de Revisions Mèdiques

Revisió Mèdica General Completa

Analítica de sang i orina 

Placa RX tòrax (Fumadors TAC)

Ecocardiograma

Proves funcionals respiratòries

Prova d’esforç

Doppler supra aòrtic

Gastroscòpia amb sedació

Colonoscòpia amb sedació

Ecografia abdominal

Ecografia reno-vesico-prostàtica

Eco mamària

Eco ginecològica

Densitometria òssia

Mamografia bilateral

Revisions Mèdiques Personalitzades

És la revisió mèdica general adaptada a les condicions i necessitats de cada pacient. Es fan els exàmens específics adequats a cada situació personal.

Programes de Prevenció i Detecció Precoç

Diagnòstic Precoç del Càncer de Còlon

Pla de Prevenció del Risc Cardiovascular

Detecció Precoç del Càncer de Pròstata

Prevenció del Càncer de Pulmó

Proves i Tractaments Complementaris

Antiaging 

Estudi del Son

Tractament Antitabac

Estudi global de la Pell (Prevenció del càncer de pell)

Psicologia

Psicooncologia

Estudi Nutricional


Beneficis

El programa de reconeixements sistemàtics o revisions mèdiques de la Clínica Planas permet avaluar de manera integral i personalitzada el seu estat de salut per:

Avançar-se als esdeveniments, amb la finalitat d’aconseguir un estat màxim de salut permanent.

Diagnosticar i tractar malalties sense símptomes, abans de que aquests puguin arribar a manifestar-se, i poder així aconseguir la seva curació.

Diagnosticar i tractar malalties amb símptomes i també ja declarades per tal d’aconseguir la seva curació, evitar el seu desenvolupament i l’afectació d’altres òrgans o sistemes...

Identificar els factors de risc que puguin comprometre el nostre estat de salut en el futur.

Els reconeixements sistemàtics han de ser personalitzats, desenvolupats de manera integral en un únic dia i en l’àmbit de la més estricta confidencialitat.

Un equip disciplinar al servei de la seva salut

Equip Mèdic Pluri-disciplinar

Dr. Ruperto Oliveró – Responsable Unitat Medicina Preventiva

Dr. Ramón Abad – Endoscòpia Digestiva

Dr. Antonio Doménech – Radiologia

Dra. Esther del Moral – Neurologia

Dr. Josep Morera - Pneumologia

Dr. Juan Luis Quesada – Otorinolaringologia

Dra. Montserrat Clotet - Sinologia

Dra. Olga Mas – Medicina Aeronàutica

Dr. Roberto Llerena – Cardiologia

Dra. Susana Oliveró – Medicina Interna

Dr. Aurelio Vázquez - Ecografies

Dr. Iván Ibáñez - Nutrició

Dra. Marta Grau – Nutrició

Dr. Jordi Sanmiquel – Medicina Vascular

Dra. Cristina Schepers – Dermatologia

Dr. Edmundo Tremps – Urologia

Dr. Oriol Sola – Densitometria òssia

Infermera Responsable – Roser Rodón

Secretària Responsable – Patricia Bel


Pre-tractament

El metge estableix les proves diagnòstiques per tenir un mapa de salut i saber de quin punt partim. F.A.Q.

A persones asimptomàtiques, que desitgen conèixer el seu estat de salut amb gran precisió i identificar els factors de risc als que estan exposades.

A persones que presenten algun tipus de símptoma, amb la finalitat d’avaluar la repercussió de la seva malaltia sobre altres òrgans i prevenir futures patologies .


Opinió expert

Dra. Susana Oliveró

Dra. Susana Oliveró

Les revisions mèdiques estan orientades a avaluar l'estat de salut i a poder prevenir o diagnosticar precoçment patologies associades a l'edat, sexe, estil de vida i antecedents mèdics personals i familiars.

Curriculum


Acreditacions Principals