Psico-oncologia


Tractament

Avui dia, el càncer de mama segueix essent el tipus de tumor més habitual entre les dones de la nostra societat. A més de ser una terrible malaltia, el seu tractament implica sovint la mastectomia o extirpació de la mama, amb la consegüent pèrdua del pit per a qui el pateix.

El càncer es una malaltia relacionada amb el sofriment, que implica unes repercussions en la qualitat de vida de l’afectada i els seus familiars. Tant el diagnòstic com el tractament d’aquesta malaltia suposen un canvi en els valors i apreciacions de la vida com un trastorn a nivell físic i psíquic, que de vegades dificulta l’adaptació a la nova situació. Arran d’això, també es produeixen problemes de comunicació amb la parella i de vegades amb la família, alteracions de l’autoestima i possiblement uns nivells d’ansietat i depressió, sensació de pèrdua de control i d’incertesa. Tots aquests problemes també es donen a la família de la malalta, que a més, ha de deixar de banda les seves pròpies emocions i sentiments en favor de la pacient, tot sovint sense poder trobar una activitat que l’alliberi de la tensió.

Tenint en compte les connotacions d’aquesta malaltia i el seu tractament, el suport psicooncològic pot ser necessari en diversos moments i per a les diverses persones al voltant de l’afectada:

Pacient:

És la protagonista, la persona en qui recau aquest diagnòstic. Tant al principi com al llarg de tot el procés pot necessitar suport de manera aïllada o continuada. Aquesta ajuda es pot proporcionar com a consulta individual o en grup, segons el cas i les necessitats de cada persona. També pot participar en tallers o sessions informatives generals sobre les repercussions psicològiques del càncer per conèixer a què es pot haver d’enfrontar i què pot esperar de la seva situació. La visita, en determinades circumstàncies, es pot fer a domicili.

Familiars:

El familiar del malat oncològic s’anomena pacient de segon ordre perquè tot i que no pateix les conseqüències físiques del diagnòstic i tractament, té o pot tenir les mateixes repercussions emocionals i psicològiques que la pròpia malalta. I no només això, sinó que de vegades ha de donar suport a la malalta en la crítica situació que està vivint, però sense poder expressar les seves emocions que això li genera. De vegades, també hi ha obstacles en la comunicació i dubtes en moments concrets en els quals no saben com parlar d’un tema delicat o respondre a preguntes compromeses. La família també pot rebre suport individual de psicoteràpia o un consell sobre un tema determinat o també formar part d’un grup de suport per tal d’intercanviar experiències.

Per als professionals que es dediquen a tractar i tenir cura de la malalta oncològica també pot ser necessari el fet de rebre suport i assessorament psicològic. Per a ells mateixos, per afrontar l’estrès que dia rere dia pot suposar una tasca així, però també per comprendre millor les necessitats que genera la situació en la pacient i poder ajudar-la a ella i la seva família, augmentant les seves habilitats comunicatives. Aquesta tasca es pot fer de manera individual o en taller o grup psicoeducatiu sobre la comunicació i les necessitats de l’entorn del pacient oncològic.  

Hi ha pacients que es poden veure en una situació psicològicament difícil per sospitar que poden tenir càncer o estar a l’espera de resultats de proves. També hi poden haver persones amb bloqueig intens al fet de sotmetre’s a un tractament (fòbia a determinades situacions terapèutiques imprescindibles) o que tinguin cancerofòbia, que és una por intensa, incontrolada i irracional a patir càncer.Acreditacions Principals