Mètode Aspire - Obesitat Mòrbida

Redueix el nombre de calories que absorbeix el cos

Mètode Aspire - Obesitat Mòrbida

El dispositiu Mètode Aspire permet tractar l'obesitat, obesitat greu, mòrbida i superobesidad sense cirurgia.
La tècnica, també coneguda com Bypass Extern, es basa en que un percentatge de la ingesta no sigui absorbida provocant així la pèrdua de pes en pacients amb un IMC a partir de 35.

El Bypass Extern (Mètode Aspire) consisteix en la col·locació mitjançant endoscòpia d'un petit tub de silicona a l'estómac. Aquest tub es connecta amb l'exterior a través d'un port d'accés que es situa a l'abdomen. Des d'aquest punt, d'una mida de 2cms, el pacient pot dur a terme el buidatge controlat del voltant d'un 30% dels aliments continguts en l'estómac. D'aquesta manera s'eliminen part de les calories ingerides abans que siguin absorbides per l'organisme. Per poder dur a terme aquest buidatge és indispensable menjar poc a poc i mastegar i triturar els aliments detingudament, d'aquesta manera s'aconsegueix una modificació de la conducta enfront dels aliments que genera un canvi d'hàbits.

A diferència de la cirurgia bariàtrica, el procediment és fàcilment reversible. Un cop assolit el pes desitjat, o quan es consideri convenient, és possible retirar el tub realitzant un altre procediment ambulatori de 15 minuts de durada.

Modificació d'hàbits alimentaris, control i seguiment del pacient:

El Bypass Extern requereix d'un programa de control i seguiment mèdic que té com a objectiu el canvi d'hàbits alimentaris i d'estil de vida, sent el dispositiu d'aspiració l'eina d'ajuda per al pacient. Aquest programa ha d'anar guiat per un equip multidisciplinari format per nutricionistes i psicòlegs, amb la supervisió d'especialistes en aparell digestiu.

El Bypass Extern, es planteja com un tractament de llarga durada fins que el pacient aconsegueixi els resultats de pèrdua de pes i hagi assolit i consolidat el canvi d'hàbits necessari per al manteniment d'un pes saludable, sense necessitat de limitar cap de les seves activitats.

Indicacions

La tècnica, que ve avalada per diferents estudis mèdics entre ells el presentat per a l'aprovació de la FDA, està indicada per a pacients amb un IMC a partir de 35, que no hagin aconseguit assolir i mantenir una pèrdua de pes mitjançant un tractament d'aprimament no quirúrgic.

Per a persones amb obesitat mòrbida que no són candidates a cirurgia de l'obesitat per les comorbiditats que presenten i el risc que suposa o pacients amb mobilitat reduïda, és l'única opció existent per tractar la malaltia.

Com funciona?

El sistema Aspire redueix el nombre de calories que absorbeix el cos. Després de dinar s'inicia la digestió, durant la primera hora l'estómac descompon els aliments i els envia a l'intestí, on s'absorbeixen les calories. Amb el Mètode Aspire, el pacient extreu de l'estómac aproximadament el 30% dels aliments abans de l'absorció de calories, el que produeix una pèrdua de pes.

Ràpida recuperació

El dispositiu es col·loca mitjançant un procediment endoscòpic ambulatori. En general els pacients poden tornar a casa al cap d'una o dues hores i reincorporar-se ràpidament a la feina.

Procediment senzill

Es tracta de un procediment ràpid, que només dura 20 minuts i es realitza amb sedació conscient. En general no necessita anestèsia general.


Reversible
Pot retirar-se en qualsevol moment amb un procediment ambulatori de 15 minuts que es realitza amb sedació conscient.


Resultats
Els resultats dels diferents estudis mèdics duts a terme, suggereixen una pèrdua de més o menys la meitat de la sobrecàrrega en un any, a més de millores en les malalties comunament associades amb l'obesitat, com la diabetis i la hipertensió