Formulari d´inscripcio

1.Informació Personal
2.Dades de facturació (En cas de ser diferents)
3.Quota d´Inscripció
4.Formes de pagament
Clàusula de Confidencialitat
Les dades personals facilitades seran arxivats en un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar la seva petició El subministrament de les dades implica l´autorització inequívoca per al tractament automatitzat dels mateixos. El responsable del fitxe